Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

-    z w o ł u j ę   -

S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy ul. Biernackiego 4a.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielec do reprezentowania Gminy Mielec w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „EKO-ENERGIA W GMINACH:TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego  2017 roku  o godzinie  11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 13.02.2017 10:49. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2678
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony