Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor ds. przygotowania i nadzoru inwestycji

1. Miejsce pracy

 • Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.

2. Stanowisko

 • inspektor ds. przygotowania i nadzoru inwestycji w wymiarze pełnego etatu.

3. Wymaganie niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa lub wyższe techniczne z min. 5 - letnim stażem zawodowym przy realizacji inwestycji lub sporządzaniu dokumentacji technicznej –projektowej,
 5. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

4. Wymagania dodatkowe

 1. wiedza techniczna w zakresie budownictwa, w tym drogowego i melioracji,
 2. wiedza w zakresie prowadzenia spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
 3. wiedza na temat pozyskiwana funduszy pomocowych ze źródeł zewnętrznych,
 4. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 5. znajomość kosztorysowania i obmiaru robót budowlanych w tym umiejętność obsługi programów AutoCad 2D oraz „Zuzia”

5. Zadania wykonywane na stanowisku urzędniczym

 1. przygotowanie i koordynacja procesów inwestycyjnych i remontowych w zakresie działań drogowych i melioracyjnych,
 2. nadzór nad realizacją umów zawartych przez gminę w zakresie zadań drogowych i melioracyjnych /kontrola realizacji, odbiory i rozliczenia rzeczowo – finansowe/,
 3. sporządzanie projektów postanowień, decyzji i uzgodnień w postępowaniach administracyjnych,
 4. opracowywanie projektów budowlanych, kosztorysów, planów finansowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg, chodników i urządzeń melioracyjnych,
 5. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 6. koordynacja, obsługa i współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych oraz jednostkami obsługującymi urządzenia wodne,
 7. koordynacja działań w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Mielec,
 8. załatwianie bieżących spraw w zakresie ustawowych obowiązków zarządcy.

6. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mielec jest niższy niż 6%

7. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (cv) ,
 • kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy, opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5 pokój nr 26 I piętro w terminie do 14 sierpnia 2017 r. z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. przygotowania i nadzoru inwestycji”.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182.)

Wójt Gminy Mielec /-/
Józef Piątek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 03.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.08.2017 09:31. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony