Zadania referatu

Do zadań Referatu Oświaty i Spraw Społecznych należy:

 1. w zakresie organizacyjno – prawnym:
  1. koordynowanie pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec, zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
  2. analizowanie i przedstawianie do zatwierdzania corocznych projektów organizacyjnych oraz aneksów do projektów organizacyjnych szkół,
  3. współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań związanych z oświatą na terenie Gminy oraz współpraca z jego wizytatorami,
  4. kreowanie polityki oświatowej w gminie,
  5. prowadzenie księgowości w zakresie planowania i wykonania budżetów szkół oraz opracowywania okresowych i rocznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu szkół,
  6. sporządzanie sprawozdań do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty,
  7. współdziałanie z Referatem Budżetu i Finansów Gminy,
  8. przygotowywanie uchwał w zakresie prawa oświatowego,
  9. organizowanie konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Mielec oraz wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli, którym powierzono to stanowisko,
  10. prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół,
  11. przygotowywanie materiałów dotyczących oceny pracy dyrektorów szkół,
  12. kierowanie pracami związanymi z przyznawaniem nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
  13. organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych,
  14. obsługa prawna i kancelaryjna związana z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
  15. analiza i weryfikacja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
  16. współdziałanie z jednostkami oświatowymi w procesie tworzenia projektów i pisania wniosków na realizację programów związanych z oświatą i rozwojem społecznym, w których uczestniczyć będą mieszkańcy Gminy Mielec,
  17. prowadzenie spraw związanych z zadaniami samorządu w zakresie współpracy z niepublicznymi szkołami i innymi jednostkami niepublicznymi oświatowymi, podmiotami niepublicznymi świadczącymi różne formy opieki przedszkolnej lub opieki nad małymi dziećmi, także opieki pozalekcyjnej,
  18. organizacja dowozu uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych.
 2. w zakresie księgowości:
  1. prowadzenie księgowości w zakresie planowania i wykonania budżetów szkół,
  2. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec,
  3. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji dla prowadzonej rachunkowości,
  4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych i zbiorczych w zakresie prowadzonej księgowości szkół,
  5. obsługa płacowa,
  6. obsługa finansowa projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
  7. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
  8. rozliczanie inwentaryzacji,
  9. prowadzenie rozliczeń publiczno – prawnych w zakresie podatku VAT niezbędnych do łączenia rozliczenia Gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towaru i usług, w tym sporządzania ewidencji, dokumentów źródłowych oraz informacji i deklaracji
 3. w zakresie spraw społecznych:
  1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w szczególności:
   1. przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz preliminarza wydatków,
   2. kontrola realizacji poszczególnych zadań Gminnego Programu i składanie corocznego sprawozdania z jego realizacji,
   3. współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego ds. Profilaktyki Uzależnień,
   4. realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należących do gminy,
   5. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
   6. obsługa   administracyjna   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych,
   7. wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
   8. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  2. Tworzenie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzania im zadań użytku publicznego z dziedziny oświaty.
  3. Współpraca i współdziałanie z ośrodkami kultury, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia dla niepublicznych form oświaty.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 826
Wersja : 1 2 
Początek strony