Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

-    z w o ł u j ę   -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec 1/98. (załącznik graficzny)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  15 grudnia  2016 roku  o godzinie  10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 08.12.2016 13:55. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony