Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Mielec.”
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 19.08.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 19.08.2015. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3455
Wersja : 1 2 
Początek strony