Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części działki nr 680 położonej w Goleszowie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako działka nr 1000/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Chorzelowskiej stanowiącej mienie komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie – zmiany Uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 14.  Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 roku o godzinie 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)                                             

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

     JAN   KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.12.2015
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 10.12.2015. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3456
Wersja : 1 2 3 
Początek strony