Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I" w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II" w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki oznaczonej jako działka 106/17 o powierzchni 0.0082 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice oznaczonej jako działka 788 o powierzchni 1,40 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/151/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.04.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.04.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 3 
Początek strony