Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/291/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 1051/2 w obrębie 37 – Chorzelów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.06.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.06.2015 13:44. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony