Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2013 r.
9. Analiza gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mielec.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 
Początek strony