Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 19.11.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.11.2015. Wygasa 10.12.2015. Odsłon 3556
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony