Podatki i opłaty

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012Podatek rolny.
Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2012roku wynosi 110,00 zł z 1 ha przeliczeniowego; natomiast stawka podatku dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 220,00 zł z 1 ha.

Podatek od nieruchomości.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mielec w roku 2012: 
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek leśny
Stawka podatku leśnego w 2012 roku wynosi 41,0696 zł z 1 ha.

Podatek od środków transportowych.
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mielec w roku 2012.
Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 580 zł
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie – 750 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 900 zł
Od samochodu ciężarowego o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
- od 7 ton do 9 ton włącznie 700 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 800 zł
Od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.347,30 zł
b) powyżej 36 ton 1.773,90 zł
niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
Od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc 1.400 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.800 zł

Stawki opłaty targowej:
- z tytułu sprzedaży z ręki, kosza itp. – 5 zł dziennie,
- z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni do 4 m2 – 10 zł dziennie,
- z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni powyżej 4 m2 – 20 zł dziennie,
- z tytułu sprzedaży z powierzchni placu do 10 m2 – 20 zł dziennie,
- z tytułu sprzedaży z powierzchni placu powyżej 10 m2 – 30 zł dziennie,
- z tytułu sprzedaży z samochodu lub przyczepy – 5 zł dziennie,
- z tytułu sprzedaży części samochodowych, niezależnie od sposobu sprzedaży – 100 zł dziennie,
- z tytułu sprzedaży zwierząt gospodarskich – 15 zł dziennie. 

Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2013
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.12.2013. Odsłon 2007, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony