Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych klientów Urzędu Gminy Mielec

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec.
 2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy, w szczególności na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Mielec.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Cyprian Śliwa dnia 28.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.11.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 241
Wersja : 1 2 3 
Początek strony