Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry prowadzone w Urzędzie Gminy w Mielcu

 1. Rejestr umów,
 2. Rejestr faktur.

Rejestry prowadzone przez Referat OA

 1. Rejestr zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 2. Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 3. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 4. Rejestr delegacji służbowych,
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń dot. zatrudnienia i wynagrodzenia,
 6. Rejestr pieczęci i pieczątek,
 7. Ewidencja ludności Gminy Mielec,
 8. Ewidencja rejestru wyborców,
 9. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 10. Ewidencja skarg i wniosków,
 11. Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 12. Rejestr wypadków przy pracy,
 13. Rejestr przeprowadzonych kontroli,
 14. Archiwum zakładowe, akt wytworzonych w Urzędzie Gminy oraz akt osobowych i list płac pracowników zatrudnionych w byłej Spółdzielni Usług Rolniczych w Mielcu zs. w Chorzelowie,
 15. Ewidencja paliw,
 16. Rejestr petycji.

Rejestry prowadzone w referacie Budżetu i Finansów UG Mielec

 1. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 2. Rejestr tytułów wykonawczych,
 3. Rejestr upomnień,
 4. Rejestr umorzeń,
 5. Rejestr odroczeń,
 6. Rejestr rozłożeń na raty,
 7. Rejestr podań o zwolnienie z podatku,
 8. Rejestr przekazanych spraw do SKO,
 9. Rejestr wszczęć postanowień podatkowych z urzędu i na wniosek,
 10. Rejestr wznowień postanowień podatkowych z urzędu i na wniosek,
 11. Rejestr informacji o figurowaniu - niefigurowaniu w ewidencji podatników,
 12. Rejestr zaświadczeń o figurowaniu - niefigurowaniu w ewidencji podatników,
 13. Rejestr deklaracji na podatek od środków transportu,
 14. Rejestr deklaracji na podatek od nieruchomości,
 15. Rejestr deklaracji na podatek rolny,
 16. Rejestr hipotek,
 17. Rejestr pism wychodzących i przychodzących,
 18. Rejestr przedawnień,
 19. Rejestr wezwań.

Rejestry prowadzone w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Rejestr wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 2. Rejestr wniosków o zapewnienie dowozu/zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych.

Rejestry prowadzone w Referacie Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 5. Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielec,
 6. Ewidencja miejscowości i adresów.

Rejestry prowadzone na stanowisku ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego

 1. Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 2. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,
 3. Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 4. Rejestr świadczeń,
 5. Ewidencja zgłoszonych niewypałów,
 6. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 7. Rejestr zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
 8. Ewidencja paliw jednostek OSP.
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda - Administrator BIP dnia 16.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.12.2019. Odsłon 1083, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony