Zadania referatu

Do zakresu działania Referatu Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym należy:

 1. W zakresie inwestycji:
  1. przygotowywanie i koordynacja procesów inwestycyjnych i remontowych,
  2. podejmowanie   działań   zmierzających   do   pozyskiwania   funduszy   pomocowych, opracowywanie wniosków na  pozyskanie funduszy pomocowych i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec w tym zakresie,
  3. prowadzenie na terenie Gminy inwestycji i remontów finansowanych z budżetu gminy,
  4. koordynowanie działalności w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów i urządzeń komunalnych w Gminie,
  5. udostępnienie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  6. przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG,
  7. przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG,
  8. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, przygotowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych i współdziałanie w upowszechnianiu tych wydawnictw,
  9. monitorowanie programów pomocowych, z których może skorzystać gmina lub organizacje społeczne współpracujące z gminą; utworzenie ewidencji programów,
  10. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem strategii, programów odnowy wsi oraz innych zleconych przez Wójta, a wynikających z obowiązujących przepisów, planów i programów.
 2. W zakresie komunikacji, budowy, modernizacji i utrzymania dróg:
  1. prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych,
  2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w zakresie budowy dróg, mostów,
  3. prowadzenie bieżącego oznakowania dróg gminnych,
  4. współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych,
  5. realizowanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym, zlecanie usług),
  6. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w czasie jego naruszenia,
  7. wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (reklamy, stoiska służące do prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej),
  8. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
  9. opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych,
  10. współpraca i koordynacja w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy, w tym:
   1. współdziałanie z przewoźnikami oraz organami koncesyjnymi w sprawie połączeń komunikacyjnych w gminie,
   2. nadzór nad wykorzystaniem mienia gminnego przez przewoźników oraz nad wykorzystaniem przystanków,
   3. prowadzenie spraw związanych z dotacjami na realizację zadań własnych z zakresu transportu publicznego,
  11. opracowywanie projektów budowlanych, kosztorysów w zakresie dróg, chodników, parkingów i urządzeń melioracyjnych,
  12. współpraca i koordynacja w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy w tym przekazywanie i rozliczanie dotacji,
  13. prowadzenie spraw z zakresu organizacji ruchu na drogach gminnych,
  14. sporządzanie    deklaracji    podatkowych w zakresie dróg gminnych podlegających opodatkowaniu.
 3. W zakresie melioracji:
  1. prowadzenie spraw związanych z melioracją gruntów i utrzymanie właściwych stosunków wodnych,
  2. organizowanie i nadzorowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych (nadzór nad realizacją wykonywanych robót, ich odbiór wraz z rozliczeniem),
  3. współpraca z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych oraz jednostkami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na terenie Gminy Mielec.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 965
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony