Archiwum petycji

USTAWA
z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach
Dz. U. 2018 poz. 870 t.j.

Data wejścia w życie:
06-09-2015

Zasady ogólne:

  • Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

 

1. publicznym;
2. podmiotu wnoszącego petycję;
3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję można kierować do Urzędu Gminy w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

 

Urząd Gminy Mielec
Ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej /auq379ec5m/skrytka na Platformie ePUAP.

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób na postępowanie przez organy w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa.

Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 06.02.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.02.2019 10:22. Odsłon 520, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony