Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (wygasły...)

WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Referent w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Mielec,
z siedziba w Mielcu , ul. Głowackiego 5

1. Miejsce pracy

 • Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.

2. Stanowisko

 • referent ds. księgowości w wymiarze pełnego etatu.

3. Wymaganie niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. minimum 2 letni staż pracy,
 6. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office oraz programów finansowo- księgowych Vulcan,

4. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
  • stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
  • ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy;
 2. dokładność, sumienność, rzetelność w pracy,
 3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,
 4. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5. Zadania wykonywane na stanowisku urzędniczym

 1. prowadzenie kompleksowej księgowości w zakresie obsługi kont podstawowych dla jednostek oświatowych Gminy Mielec w formie elektronicznej (program Vulcan).
 2. sporządzanie pełnej sprawozdawczości i analiz w tym zakresie.
 3. rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
 4. współpraca przy rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, w tym przygotowywanie danych do sprawozdań oraz wniosków o płatność z częstotliwością określoną w umowach.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys curriculum vitae,
 3. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i przygotowanie zawodowe,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, lub zaświadczenia.
 6. referencje,
 7. oświadczenia:
  1. o niekaralności ,
  2. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu (sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ug.mielec.pl tylko w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, korespondencyjnie na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych” w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.gminamielec.bip.hsi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5.

Dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)"


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 08.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 08.02.2019. Odsłon 12979
Wersja : 1 2 3 
Początek strony