Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Mielec
39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora ds. płac w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych


1. Miejsce pracy
 • Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.
2. Stanowisko
 • inspektor w wymiarze pełnego etatu.
3. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe mgr - kierunek ekonomia lub inne na poziomie wyższym,
 3. minimum 3- letni staż pracy w księgowości,
 4. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia.
4. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów, Płace Optivum oraz Płatnik
 2. dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatku dochodowym.
 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,
 5. dyspozycyjność.
5. Zakres wykonywanych zadań:
 1. wprowadzanie, aktualizacja i archiwizowanie danych w programie płacowym,
 2. przygotowywanie i sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,
 3. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, obsługa programu Płace Vulcan, sporządzanie miesięcznych raportów ZUS,
 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/PIT-11,PIT-40,PIT 4R,
 5. prowadzenie podręcznych dokumentów dot. spraw płacowych dla wszystkich pracowników placówek oświatowych,
 6. przygotowywanie i sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,
 7. prowadzenie kart wynagrodzeń w/w pracowników,
 8. prowadzenie dokumentacji ZUS, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych,
 9. prowadzenie i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych:
  • raportów imiennych, deklaracji,
  • raportów miesięcznych oraz  obsługiwanie programu Płatnik,
  • ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń i uposażenia pracowników,
 10. rozliczanie rachunków z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło,
 11. prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 12. odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji  finansowo-płacowej,
 13. archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie wydruków komputerowych.
6. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy, opinie, referencje,
 • oświadczenia:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o niekaralności.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5 pokój nr 26, z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. płac w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych” , w terminie do 03 lipca 2017 r.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne , powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.
Wójt
Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 22.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.06.2017 10:39. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 6978
Początek strony