Nabór na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY MIELEC
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/2 etatu

STARSZY SPECJALISTA ds. promocji Urz
ąd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo;
b) znajomość przepisów w zakresie prawa samorządowego, dostępu do informacji publicznej, prawa prasowego;
c) umiejętność redagowania oraz korekty tekstów i komunikatów medialnych;
d) umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy;
e) umiejętność pracy pod presją czasu;
f) wymagany 4-letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność;
b) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, itp.).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy;
b) współpraca z  przedsiębiorcami w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości w gminie;
c) prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez gminnych;
d) opracowanie i aktualizacją planów i programów rozwojowych;
e) prowadzenie strony internetowej gminy;
f) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy;
g) przygotowywanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych;
h) monitoring mediów,
i) prowadzenie newslettera w witrynie internetowej urzędu

4. Wymagane dokumenty:
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 pokój nr 25, I piętro w terminie do 7 lutego 2017 r. z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko pracy Starszy specjalista ds. promocji.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marta Drozd dnia 26.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.01.2017 12:02. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony