NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (wygasły...)

Wójt Gminy Mielec
ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy
głównego specjalisty ds. kontroli i rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy Mielec w wymiarze pełnego etatu

Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec

 
I. Wymagania niezbędne:


1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie
6. co najmniej 4-letni staż pracy  w komórkach finansowych samorządu terytorialnego lub jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych albo innych jednostkach sektora finansów publicznych lub organów kontroli państwowej;
7. wiedza z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych, podatku od towaru i usług 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych;
2. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychologicznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. kontrola wewnętrzna, badanie, porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym i ocena prawidłowości realizacji zadań dotyczących procesów związanych z pobieraniem, gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, gospodarowanie mieniem;
2. przeprowadzenie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

3. ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i mieszaną w zakresie podatku VAT; sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT -7;

4.prowadzenie ewidencji zakupów i sporządzanie korekt deklaracji VAT -7 za lata ubiegłe (odzyskiwanie należnego podatku VAT);

5. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie księgowości budżetowej.

IV. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub     

  umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy  Mielec  ul. Głowackiego 5 pokój nr 25,

I piętro w terminie do 27 stycznia 2015 r. z dopiskiem

 ,, Dotyczy naboru na stanowisko pracy głównego specjalisty ds. kontroli i rozliczania podatku VAT”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). "

       Mielec, 16-01-2015 r.                                                                                                                        

                                                                                      Wójt Gminy Mielec

                                                                                     /-/ Józef Piątek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 16.01.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 16.02.2015. Odsłon 13133
Wersja : 1 2 
Początek strony