Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/2 etatu

WÓJT GMINY MIELEC
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu

STARSZY SPECJALISTA ds. promocji Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec


1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, ekonomia ;
 2. znajomość przepisów w zakresie  prawa samorządowego, dostępu do informacji publicznej, prawa prasowego;
 3. umiejętność redagowania oraz korekty tekstów i komunikatów medialnych;
 4. umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy;
 5. umiejętność pracy pod presją czasu;
 6. wymagany 4-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 2. umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, itp.).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy;
 2. współpraca z  przedsiębiorcami w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości w gminie;
 3. prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez gminnych;
 4. opracowanie i aktualizacją planów i programów rozwojowych;
 5. prowadzenie strony internetowej gminy;
 6. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy;
 7. przygotowywanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych;
 8. monitoring mediów,
 9. prowadzenie newslettera w witrynie internetowej urzędu,

4. Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy  Mielec  ul. Głowackiego 5 pokój nr 25, I piętro w terminie do 03 lipca 2017 r. z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko pracy starszy specjalista ds. promocji”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wójt
Gminy  Mielec
/-/ Józef Piątek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 22.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.06.2017 10:45. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7168
Początek strony