Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Mielec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.gmina.mielec.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kwaśnik , dostepnosc@ug.mielec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 774 56 30 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo skargowej, np. w przypadku gdy brak alternatywnego sposobu dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub dostępności budynku, obsługi klienta lub innych uwag prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kwaśnik, e-mail: dostepnosc@ug.mielec.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 774 56 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej ,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej siedziby.

Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się dwa wejściami: jednym od frontu budynku i drugim od strony parkingu z prawej strony budynku. Drugie wejście jest dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Przed drugim wejściem znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

W obecnej sytuacji za drugim wejściem znajduje się recepcja, w której pracownik Urzędu Gminy obsługuje klientów kontaktując ich z odpowiednim pracownikiem.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze i dolna kondygnacja są dostępne dla osób z zewnątrz. Budynek jest piętrowy ale obsługa klientów odbywa się na parterze w punkcie obsługi klienta znajdującym się 10 metrów na prawo od recepcji lub na sali obsługi klienta znajdującej się 20 metrów na lewo od recepcji. Oba pomieszczenia jak i prowadzące do nich korytarze umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym i mającym problemy z poruszaniem się. Również na parterze znajduje się sala posiedzeń, która również jest dostosowana do możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi, brak progów), w której strony przyjmują osoby decyzyjne, w tym Wójt Gminy Mielec.

Dostępność ubikacji, toalet i prysznicy

Na parterze, w miejscu dostępnym na korytarzu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. Toaleta z umywalką i ubikacją jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym i starszym.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed drugim wejściem obok podjazdu znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na terenie Urzędu Gminy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie Gminy Mielec jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Kontakt z osobami wymagającymi tłumacza, jeżeli byłby konieczny odbywa się za pomocą tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Istnieje również możliwość przekazywania informacji pisemnie – kartki i długopis dostępne są u dyżurującego na portierni pracownika.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ale zostaną wprowadzone do końca lutego 2021 roku.

Informacja wytworzona przez Administrator dnia 05.01.2021
Opublikowana przez bip redaktor dnia 05.01.2021. Odsłon 41, Wersja 1drukuj
 
Początek strony