Zadania referatu

Zadania Biura Realizacji Projektów i Promocji:

 1. przygotowanie wniosków pomocowych i umów związanych z ich realizacją,
 2. gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów UE oraz źródeł zewnętrznych krajowych, z których można uzyskać środki na realizację zadań w Gminie,
 3. prowadzenie bazy informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz UE z wszystkich dostępnych funduszy i programów,
 4. koordynacja przygotowania aplikacji do projektów (inwestycyjnych i nie inwestycyjnych), które stanowią podstawę ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych krajowych i UE,
 5. współpraca i pomoc w przygotowaniu wniosków i aplikacji przez jednostki Gminy dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów UE,
 6. kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych i funduszy i programów UE,
 7. bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów UE,
 8. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji,
 9. wnioskowanie do budżetu o zabezpieczenie udział własnego gminy do wnioskowanych zadań,
 10. koordynowanie harmonogramów finansowych wnioskowanych zadań,
 11. rozliczanie otrzymanych dotacji i monitoring wykonywanych zadań,
 12. weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych, w tym poniesionych wydatków i ich kwalifikowalności (weryfikacja poprawności rozliczeń wydatków),
 13. monitorowanie kosztów projektu i przestrzegania dyscypliny budżetowej,
 14. przygotowywanie dyspozycji dot. odprowadzenia dochodów i zwrotu niewykorzystanych środków,
 15. archiwizacja dokumentacji projektowej,
 16. koordynacja działań referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie pozyskiwania środków, w tym ocena celowości składania wniosków pomocowych,
 17. opracowywanie analiz dotyczących kierunków rozwoju gminy i strategicznych projektów inwestycyjnych,
 18. sporządzanie danych statystycznych Gminy,
 19. prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy w szczególności: współpraca z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości w gminie, prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez gminnych, prowadzenie strony internetowej gminy, przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy, przygotowanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych, monitoring mediów, uruchomienie i prowadzenie newslettera w witrynie internetowej urzędu.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda - Administrator BIP dnia 04.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.11.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 57
Początek strony