Zadania referatu

Do zakresu działania Referatu Środowiska i Gospodarki Przestrzennej należy:

 1. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
  1. realizowanie postanowień wynikających z Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych,
  2. prowadzenie spraw w zakresie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
   1. nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości,
   2. prowadzenie zadań związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
  3. przygotowanie  umów  dzierżawnych  w  zakresie  ustawy o  Ubezpieczeniu  Społecznym Rolników,
  4. prowadzenie    spraw    dotyczących   wieczystego    użytkowania nieruchomości oraz  przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  5. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
  6. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjno – prawną nabycia i sprzedaży mienia gminnego,
  7. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 2. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego :
  1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  2. prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy,
  3. naliczanie opłat planistycznych z tytułu zbycia nieruchomości,
  4. prowadzenie spraw w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:
  1. prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz nadzór nad gospodarką leśną i zadrzewieniową,
  2. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody oraz utrzymaniu porządku i czystości w gminie a w szczególności:
   1. organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami w gminie oraz selektywnej zbiorki odpadów,
   2. opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawozdań związanych z działalnością w zakresie gospodarowania odpadami,
   3. przygotowywanie projektów uchwał Rady związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi,
   4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   5. kontrolowanie przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
   6. nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiorki odpadów w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
   7. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   8. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
   9. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji,
   10. dokonywanie przypisów i odpisów wymiaru należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko,
  4. prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
  5. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola częstotliwości ich opróżniania.
  6. współdziałanie ze służbą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz nadzór nad zwalczaniem chwastów, chorób i szkodników.
  7. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej.
  8. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi.
  9. współdziałanie przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
  10. w zakresie spraw melioracyjnych prowadzenie postępowań wodno – prawnych.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1321
Wersja : 1 2 
Początek strony