Zadania referatu

Do zakresu działania Referatu Organizacyjno – Administracyjnego należy:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, prawidłowej obsługi interesantów oraz kompleksowej informacji,
 2. obsługa sekretariatu Urzędu Gminy,
 3. przygotowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu (regulaminu organizacyjnego, zakresów działania poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy),
 4. opracowywanie projektów zmian statutu Gminy,
 5. obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy,
 6. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności,
 7. prowadzenie spraw w zakresie dowodów osobistych,
 8. podejmowanie niezbędnych czynności w celu sprawnego przygotowania i przebiegu prac wyborczych, tj. wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, do samorządu terytorialnego, referendum i spisów powszechnych, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 9. prowadzenie spraw dotyczących BHP i działalności socjalnej,
 10. organizacja przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji oraz listów obywateli,
 11. prowadzenie   spraw    związanych    z    zaopatrzeniem    Urzędu    w   materiały    biurowe i wyposażenie,
 12. ewidencji  księgowa  składników  majątkowych  Urzędu  Gminy łącznie  z  rozliczeniem przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątkowych,
 13. funkcjonowanie sieci informatycznej w Urzędzie, wdrażanie i rozpowszechnianie systemów i programów komputerowych:
  1. planowanie i koordynacja realizacji zakupów systemów, sprzętu informatycznego oraz licencji na oprogramowanie,
  2. planowanie i nadzór nad realizacją wdrożeń systemów informatycznych i ich udoskonalanie,
  3. planowanie szkoleń niezbędnych do obsługi sprzętu oraz oprogramowania.
 14. prowadzenie strony internetowej Gminy Mielec oraz aktualizacje w BIP,
 15. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy:
  1. akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
  2. ewidencjonowanie czasu pracy,
  3. kompletowanie wniosków dot. Zaświadczeń Rp-7 oraz innych dokumentów dot. byłych pracowników Urzędu i Spółdzielni Usług Rolniczych.
 16. zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców i wyrejestrowywanie w ZUS,
 17. obsługa prawna i kancelaryjna przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 18. występowanie z wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie subsydiowanych form zatrudnienia,
 19. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu,
 20. tworzenie niezbędnych regulaminów w zakresie administrowania Urzędem, w sprawach określonych prawem pracy oraz przedkładanie Wójtowi propozycji zmian do tych regulaminów,
 21. prowadzenie spraw związanych z używaniem symboli narodowych, oraz spraw związanych z używanie symboli Gminy Mielec (flaga i herb), sygnalizowanie występowania i monitorowanie działań naruszających dobre imię Gminy Mielec, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
 22. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień, Wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi, Centrum Obsługi Informatycznej – PESEL przy przekazywaniu informacji aktualizacyjnych i statystycznych,
 23. prowadzenie spraw z zakresu PFRON,
 24. współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w sprawie repatriacji i cudzoziemców,
 25. prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy w szczególności: współpraca z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości w gminie, prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez gminnych, prowadzenie strony internetowej gminy, przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy, przygotowanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych, monitoring mediów, uruchomienie i prowadzenie newslettera w witrynie internetowej urzędu,
 26. przyjmowanie pism urzędowych w celu ich ogłoszenia, prowadzenie ich ewidencji, umieszczanie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz terminowe ich odesłanie z informacją o okresie, w jakim były wywieszone,
 27. przekazywanie przesyłek do rejestracji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, a po ich rejestracji przekazywanie na stanowiska pracy, zgodnie z dekretacją,
 28. zabezpieczenie mienia urzędu, w tym współpraca z podmiotem prowadzącym monitoring instalacji,
 29. prowadzenie Rejestru wniosków i udostępnianie informacji publicznej,
 30. zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynku urzędu oraz instalacji – prowadzenie księgi obiektu,
 31. koordynowanie prac remontowych oraz konserwacyjnych urzędu,
 32. zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego pojazdów służbowych oraz rozliczanie paliwa.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018 12:58. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 998
Wersja : 1 2 
Początek strony