Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę  RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :


1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLVI/360/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec wykonania zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Gminę Mielec .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia utrzymywania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Gminę Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji założeń projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 roku o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 11.02.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.02.2015 14:25. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 3 
Początek strony