Z A W I A D O M I E N I E

1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec
za 2015 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji
z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Książnicach.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016
Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  2 czerwca 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu
Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )                 


                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                                                                           JAN   KOŁODZIEJ
 


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.05.2016
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 25.05.2016 15:25. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2126
Początek strony