Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :


1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Informacja w sprawie lokalnego transportu zbiorowego.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrazeń dnia 25.03.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.03.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony