Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

- zwołuję -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLI/289/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2019 rok.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: bip.gmina.mielec.pl (menu: Gmina -> Rada Gminy -> Transmisje obrad)

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

PRZEWODNICZĄCY RADY

BOGDAN CYGAN


powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 17.12.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 17.01.2019. Odsłon 3486
Wersja : 1 2 
Początek strony