Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

 
-    z w o ł u j ę   -


S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.   
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
  8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2016 rok.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 16 marca  2017 roku  o godzinie  11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.       

Podstawa prawna urlopowania:

Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN  KOŁODZIEJ

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.03.2017 11:23. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony