Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec. (załącznik graficzny)

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej  dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XV/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2016 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.11.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 21.11.2016 09:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 
Początek strony