Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę  RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola Mielecka".
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 - 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2015.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.

 

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.12.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.12.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 3 
Początek strony