Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Mielec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej oraz określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Mielec środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIII/86/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 11 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 07.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.12.2017 14:35. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony