Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2016-2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” .
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości położonej w miejscowości Książnice będącej własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej w Książnicach P.W. Św. Jana Chrzciciela na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.10.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.10.2015. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3455
Wersja : 1 2 3 
Początek strony