Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Mielec wybraną w głosowaniu w dniu 24 marca 2019 r.
 2. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN


Załączniki:
Projekt uchwały - punkt nr 3.
Projekt uchwały - punkt nr 4.
Projekt uchwały - punkt nr 5.
Projekt uchwały - punkt nr 6.
Projekt uchwały - punkt nr 7.
Projekt uchwały - punkt nr 8.
Projekt uchwały - punkt nr 9.
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 22.05.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2019. Wygasa 30.05.2019. Odsłon 3700
1