Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec .
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul.Głowackiego 5.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.10.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.10.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony