Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).

- zwołuję -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielec na rok szkolny 2019/2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5..

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje


Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).

PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN

powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 11.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 11.12.2019. Wygasa 19.12.2019. Odsłon 3556
Początek strony