Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

- z w o ł u j ę -
 
S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzelów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrząstaw.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goleszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podleszany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzędzianowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trześń.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Chorzelowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Mielecka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 352 w obrębie 47 - Wola Mielecka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

BOGDAN CYGAN


powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 14.03.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 14.04.2019. Odsłon 3533
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony