Podatki i opłaty

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2019

Podatek rolny.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2019 roku wynosi 112,00 zł z 1 ha przeliczeniowego; natomiast stawka podatku dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 224,00 zł z 1 ha.

Podatek od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mielec w roku 2019:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,71 od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m² powierzchni;
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1398 ze zmianami) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym, czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1m² powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2019 roku wynosi 42,2356 zł z 1 ha.

Podatek od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mielec w roku 2019.

 1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 597 zł
  • powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 773 zł
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 927 zł
 2. Od samochodu ciężarowego o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 1 Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 listopada 2018 roku.
 3. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.391 zł
 4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton   - jak w załączniku Nr 2 Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 listopada 2018 roku.
 5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  • od 7 ton do 9 ton włącznie 721 zł
  • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 824 zł
 6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :
  1. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.388 zł
  2. powyżej 36 ton 1.827 zł
  niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
 7. Od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca 1.442 zł
  • równej lub większej niż 22 miejsca 1.854 zł

 

 

Załącznik Nr 1

Liczba, osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 15 1.236 1.339
15   1.339 1.442
Trzy osie
12 25 1.663 1.854
15   1.854 1.957
Cztery osie i więcej
12 29 1.854 1.982
29   2.060 2.636

 

Załącznik nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 31 1.391 1.648
31   1.854 2.083
Trzy osie i więcej
12 40 1.648 1.957
40   2.163 2.739

 

Informacja wytworzona przez Marzena Krempa dnia 16.05.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.05.2019. Odsłon 2003, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony