Podatki i opłaty

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2018

Podatek rolny.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2018 roku wynosi 112,00 zł z 1 ha przeliczeniowego; natomiast stawka podatku dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 224,00 zł z 1 ha.

Podatek od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mielec w roku 2018:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1023 ze zmianami) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym, czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2018 roku wynosi 43,3532 zł z 1 ha.

Podatek od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mielec w roku 2018.

 1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 597 zł
  • powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 773 zł
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 927 zł
 2. Od samochodu ciężarowego o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 23 listopada 2017 roku
 3. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.391 zł
 4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton   - jak w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 23 listopada 2017 roku.
 5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  • od 7 ton do 9 ton włącznie 721 zł
  • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 824 zł
 6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
  1. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.388 zł
  2. powyżej 36 ton 1.827 zł
  niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
 7. Od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca 1.442 zł
  • równej lub większej niż 22 miejsca 1.854 zł

 

 

Załącznik Nr 1

Liczba, osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 15 1236 1339
15   1339 1442
Trzy osie
12 25 1663 1854
15   1854 1957
Cztery osie i więcej
12 29 1854 1982
29   2060 2636

 

Załącznik nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 31 1391 1648
31   1854 2083
Trzy osie i więcej
12 40 1648 1957
40   2163 2739
Informacja wytworzona przez Marzena Krempa dnia 25.04.2018 13:16
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 25.04.2018 13:16. Odsłon 2007, Wersja 5