Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - transmisja sesji rady gminy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Mielec informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Mielec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
 2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez 6 lat.
 8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań wymienionych w pkt 4. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 12. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

powrót...
Informacja wytworzona przez Cyprian Śliwa - Inspektor Ochron dnia 25.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.11.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 213
Początek strony