Informacje ogólne

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Samorządu Wiejskiego

Stanisława Wrażeń – tel. 17 774 56 36, e-mail: radagminy@ug.mielec.pl,


Zakres zadań:

 1. powiadamianie radnych i członków komisji o terminach sesji i posiedzeń komisji,
 2. zapewnienie radnym i członkom komisji niezbędnych materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w obradach,
 3. sporządzanie protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji stałych i doraźnych,
 4. ewidencjonowanie i przekazywanie do realizacji uchwał Rady oraz przesyłanie do oceny organom nadzoru,
 5. rejestrowanie i przekazywanie kompetentnym organom wniosków radnych oraz wniosków Komisji, jak również czuwanie nad ich realizacją,
 6. zabezpieczanie realizacji skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Rady Gminy,
 7. przygotowywanie projektów statutów sołectw i regulaminów Rady, a także projektów uchwał dotyczących spraw organizacyjnych Rady,
 8. obsługa organizacyjno – kancelaryjna Przewodniczącego Rady Gminy,
 9. opracowywanie     materiałów   informacyjnych   i    statystycznych   dotyczących   radnych i komisji,
 10. prowadzenie spraw związanych z wyborami sołtysów i Rad Sołeckich,
 11. obsługa merytoryczno – finansowa funduszu sołeckiego,
 12. współpraca z sołtysami i samorządami wiejskimi,
 13. przekazywanie do realizacji wniosków i uchwał z zebrań wiejskich,
 14. wykonywanie w zakresie zleconym przez Wójta zadań związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
 15. przekazywanie materiałów celem wykonania opracowania multimedialnej prezentacji odbytych sesji Rady Gminy,
 16. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
 17. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
 18. współpraca  ze stowarzyszeniami i  Klubami Sportowymi działającymi na terenie Gminy Mielec,
 19. organizowanie    i   przeprowadzanie   konkursów   na   realizację   zadań   Gminy   Mielec z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ich rozliczanie i kontrola,
 20. opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 21. obsługa inicjatyw lokalnych.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 512
Wersja : 1 2 
Początek strony