Zadania referatu

W Referacie Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym prowadzone są sprawy:

1. Przygotowania i koordynowania procesów inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy,

2. Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji ze środków UE w tym przygotowanie wniosków aplikacyjnych

3. Zarządzania mieniem komunalnym w tym budowa, modernizacja i utrzymanie obiektów i urządzeń komunalnych,

4. Obsługa dróg gminnych

- budowa, modernizacja i ochrona dróg,

- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości),

- bieżące oznakowanie dróg,

- wydawanie decyzji na zajmowanie pasa drogowego,

- wydawanie postanowień i decyzji na lokalizacje zjazdu z dróg gminnych,

- wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,

- utrzymanie właściwych stosunków wodnych w pasie dróg gminnych,

- opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych,

- współpraca z zarządcami dróg gminnych i powiatowych,

5. Ewidencja Działalności Gospodarczej,

Ponadto w referacie prowadzone są sprawy:

1. Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej:

- informacje związane ze zwrotem kosztów za wykonane przyłącza wodociągowe,

- informacje dotyczące dostępnej sieci wodno-kanalizacyjnej,

2. Nadzoru i rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego,

3. Gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, ustalanie czynszów i kaucji za lokale.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Tomasz Ortyl dnia 28.08.2014
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 11.07.2017. Wygasa 31.01.2019. Odsłon 957
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony