Informacje ogólne

Główny specjalista ds.kontroli i rozliczania podatku VAT
Elżbieta Głaz – tel. 17 774 56 56, e-mail: e.glaz@ug.mielec.pl

Zakres zadań

 1. opracowywanie rocznych planów kontroli, w tym kompleksowych, problemowych i sprawdzających,
 2. kontrola finansowa gminnych jednostek organizacyjnych objętych budżetem Gminy Mielec, w tym w szczególności:
  1. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych,
  2. kontrola prawidłowego prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. kontrola prawidłowości i wiarygodności sprawozdań wpływających z jednostek,
  4. kontrola wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 3. kontrola finansowa ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania dotacji przez SOKIS, oświatowe placówki niepubliczne i jednostki spoza sektora finansów publicznych,
 4. nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych,
 5. ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i mieszaną w zakresie podatku VAT; sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7,
 6. prowadzenie ewidencji zakupów i sporządzanie korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe (odzyskiwanie należnego podatku VAT),
 7. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie księgowości budżetowej realizowanych ze środków pomocowych projektów,
 8. zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
 9. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 426
Wersja : 1 2 
Początek strony