Informacje ogólne

Inspektor ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego

Cyprian Śliwa – tel. 17 774 56 37, e-mail: oc@ug.mielec.pl


Zakres zadań:

 1. W zakresie spraw obronnych:
  1. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
  2. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  3. sporządzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie przygotowania stanowiska kierowania Wójta,
  4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne,
  5. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
  6. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
  7. planowanie i prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz komórkach organizacyjnych z zakresu realizacji zadań obronnych,
  8. planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności,
  9. przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
  10. przygotowanie dokumentacji do rejestracji osób przewidzianych do kwalifikacji wojskowej.
 2. W zakresie obrony cywilnej:
  1. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gminy,
  2. opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planu obrony cywilnej gminy,
  3. planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
  4. tworzenie struktur obrony cywilnej,
  5. planowanie i organizacja szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  6. terminowe opracowywanie sprawozdań, meldunków i informacji dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i przesyłanie ich do właściwych adresatów,
  7. opracowanie oraz aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
  8. organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania gminy,
  9. prowadzenie całokształtu gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej,
  10. prowadzenie magazynu sprzętu OC, ewidencja i konserwacja posiadanego sprzętu,
  11. planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  12. prowadzenie działalności popularyzacji oraz upowszechniania problematyki obrony cywilnej,
  13. opracowanie i aktualizacja planu dystrybucji płynu Lugola dla mieszkańców Gminy Mielec,
 3. W zakresie spraw społecznych:
  1. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń na terenie gminy oraz nadzór nad ich przebiegiem,
  2. przygotowywanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez masowych,
  3. współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
 4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:
  1. nadzór merytoryczny związany z ponoszeniem kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również bezpłatnego umundurowania, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków OSP,
  2. współdziałanie     z   Wojewódzką   i  Powiatową  Komendą  Państwowej  Straży  Pożarnej w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej,
  3. współpraca z gminnym komendantem ochotniczych straży pożarnych w zakresie szkoleń, zawodów pożarniczych, rozliczenia paliwa i akcji ratunkowych,
  4. wnioskowanie o dotacje budżetowe i środki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz nadzór nad wydatkowaniem tych środków,
  5. popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  6. prowadzenie ewidencji udziału członków OSP w akcjach ratowniczych; rozliczanie akcji ratowniczych,
  7. prowadzenie ewidencji zasobów osobowych OSP oraz ewidencji zasobów materialnych OSP możliwych do wykorzystania w akcjach przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych oraz innych mających na celu ochronę ludności,
  8. prowadzenie we współpracy z Komendantem Gminnym spraw związanych ze szkoleniem członków OSP.
 5. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. opracowanie oraz aktualizacja planu zarządzania kryzysowego gminy,
  2. planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
  3. koordynowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  4. dokumentowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  5. opracowania i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
  6. prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  7. współdziałania z organami prawa i porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy,
  8. współpraca z jednostkami OSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 805
Wersja : 1 2 3 
Początek strony