Informacje ogólne

Inspektor ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego

Cyprian Śliwa – tel. 17 774 56 37, e-mail: oc@ug.mielec.pl


Zakres zadań:

A. W zakresie spraw wojskowych:
1) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz współdziałanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
2) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
3) przyznawanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy rekompensaty za utracone zarobki w czasie ćwiczeń wojskowych,
4) nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych oraz prowadzenie ewidencji tych świadczeń,
5) inne czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,


B. W zakresie spraw społecznych:
1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń na terenie gminy oraz nadzór nad ich przebiegiem,
2) przygotowywanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez masowych,
3) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie.
4) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w sprawie repatriacji cudzoziemców,
5) współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

 
C. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1) nadzór merytoryczny związany z ponoszeniem kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również bezpłatnego umundurownia,ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków OSP,
2) współdziałanie z Wojewódzką i Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) współpraca z z gminnym komendantem ochotniczych straży pożarnych,
4) wnioskowanie o dotacje budżetowe i środki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz nadzór nad wydatkowaniem tych środków,
5) popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 
D. W zakresie ochrony ludności i spraw obronnych:
1) koordynowanie działalności ochrony ludności orz reagowania kryzysowego na terenie gminy, a w szczególności:
- wykonywanie planu reagowania kryzysowego i obrony cywilnej,
- ewidencja, przechowywanie, konserwacja sprzętu w magazynie OC Urzędu orz nadzór nad magazynowaniem sprzętu OC na terenie gminy,
- opracowywanie dokumentacji dotyczącej formacji OC, udzielanie pomocy w ich tworzeniu, szkoleniu i utrzymaniu,
- opracowywanie rocznych planów zamierzeń w zakresie OC oraz ich realizacja,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego,
2) Prowadzenie spraw obronnych w Urzędzie:
- opracowywanie rocznych planów obronnych,
- aktualizacja projektów planów funkcjonowania UG w warunkach zewnętrznego zagrożenia, planów akcji kurierskiej i stałego dyżuru,
- udział w szkoleniach i ćwiczeniach w zakresie spraw obronnych.
3) Prowadzenie kancelarii tajnej na zasadach wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
4) Koordynacja działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym.
5) Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego podczas prowadzenia akcji ratunkowych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Cyprian Śliwa dnia 12.12.2010
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 06.08.2015. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 780
Wersja : 1 2 3 
Początek strony