NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Mielec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referenta d.s gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Mielcu
ul. Jadernych 7, 39-300 MielecI. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie wyższe w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, ochrona środowiska,
5. wymagany staż pracy 2 lata,
6. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw o odpadach, gospodarce komunalnej, ochronie środowiska w gminach, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, zasad zamówień publicznych, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych,
7. znajomość oprogramowania typu office,
8. wymagane doświadczenie w pracy na zintegrowanym systemie informatycznym (praca w sieci).

II. Wymagania dodatkowe:

1. rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
2. łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
3. prawo jazdy kat. B,
4. doświadczenie związane z wprowadzaniem dokumentów do systemu informatycznego, w pracy przy obsłudze stron,
5. mile widziany staż pracy w strukturach samorządowych lub w spółkach komunalnych bądź w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, w tym na stanowisku związanym z ochroną środowiska, szkolenia, kursy w zakresie radzenia sobie z obsługą klienta zewnętrznego w tym klienta trudnego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mielec,
2. wdrożenie i obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,
3. wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów,
4. utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
5. prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
6. współpraca z referatem Finansowym w zakresie egzekucji opłat,
7. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
8. współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminie oraz stała ich weryfikacja,
9. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
10. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym,
11. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec,
12. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
13. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
14. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców,
15. dokonywanie kontroli stanu sanitarno - porządkowego mającego wpływ na środowisko naturalne,
16. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
17. opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych
18. przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
19. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

IV. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7 pokój nr 13, I piętro w terminie do 11 lutego 2013 r.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu,ul.Jadernych7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

                                                                                                                    Wójt Gminy Mielec 

                                                                                                                   /-/Kazimierz Gacek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 29.01.2013
Opublikowana przez bip redaktor dnia 29.01.2013 00:00. Wygasa 22.08.2019. Odsłon 7170
Początek strony