NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY MIELEC
ogłasza konkurs
na stanowisko Informatyka
w Urzędzie Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5

w wymiarze pełnego etatu

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku informatyka,
4. umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych użytkowników,
5. znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, strony BIP,
6. dobra znajomość zagadnień informatycznych (związanych ze sprzętem i sieciami) obsługi oprogramowania oraz praktycznych narzędzi informatycznych (w tym języków oprogramowania),
7. umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi,
8. biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server 2012, technologii Active Directory, pakietów Microsoft Office,
9. umiejętność zarządzania stroną internetową,
10. umiejętność konfigurowania elementów aktywnych sieci LAN,
11. znajomość i umiejętność obsługi programów graficznych,
12. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych (MS SQL Server, Firebird),
13. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
14. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
15. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:  

1. doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka,
2. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
3. komunikatywność, samodzielność,
4. umiejętność dobrej organizacji pracy,  

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

1. prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu,
2. administrowanie serwerem i siecią,
3. nadzór nad sprzętem komputerowym w Urzędzie oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,
4. dokonywanie bieżących przeglądów, napraw oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
5. wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych,
6. dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych oraz instalowanie programów komputerowych,
7. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,
8. zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku,
9. prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz jej rozbudowa i stała aktualizacja,
10. analizowanie stanu i dokonywanie zakupów niezbędnego sprzętu komputerowego do Urzędu, prowadzenie spraw z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, ePUAP itp.),
11. prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki.  

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys /CV/,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm./,  

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka” w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Mielec I piętro, pok. Nr 26 lub pocztą na adres:    

Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec  

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec.  

Mielec,09.08.2016 r.

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek    


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 09.08.2016
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 09.08.2016 08:38. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 9682
Wersja : 1 2 
Początek strony