NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (wygasły...)

Wójt Gminy Mielec

ul. Głowackiego 5 , 39-300 Mielec

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora ds. księgowości

 

 

1. Miejsce pracy

- Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.

 

2. Stanowisko

- inspektor ds.  księgowości w wymiarze pełnego etatu.

 

3. Wymaganie niezbędne

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,         

- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, co najmniej 5 letni staż pracy ,
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

4. Wymagania dodatkowe      

  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2013 poz. 594 ze zm.)

- ustawy z dnia 28 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2013 poz. 885 ze zm.)

- ustawy o rachunkowości 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.2013 poz.330 ze zm.)

 oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy;

- umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office i programów finansowo – księgowych „Vulcan"

- dokładność, sumienność, rzetelność w pracy,

- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

- umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

             

5. Zadania wykonywane na stanowisku urzędniczym

- Prowadzenie kompleksowej  księgowości w zakresie obsługi kont podstawowych dla jednostek oświatowych Gminy Mielec w formie elektronicznej (program Vulcan).

 - Sporządzanie pełnej sprawozdawczości i analiz w tym zakresie.

- Księgowanie na kartach wydatków kosztów zgodnie z posiadaną dokumentacją księgową wrozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy. Prowadzenie kosztów wg potrzeb analitycznie.

- Rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

- Współpraca przy rozliczaniu projektów finansowanych za środków UE, w tym przygotowywanie danych do sprawozdań oraz wniosków o płatność z częstotliwością określoną w umowach.

- Prowadzenie kompleksowej księgowości w ujęciu syntetycznym i analitycznym kont rachunku dochodów wydzielonych dla placówek oświatowych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy (cv) ,

- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy, opinie, referencje,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5 pokój nr 26  I piętro

w terminie do 7 stycznia  2015 r. z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko pracy inspektora ds. księgowości”.

 

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5.     

 

 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV(zuwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byćopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Mielec

                                                                                /-/ Józef Piątek 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 07.01.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019 14:14. Wygasa 07.02.2015. Odsłon 12782
Wersja : 1 2 3 
Początek strony