Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (wygasły...)

Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. gospodarki wodnej, melioracji i ochrony środowiska Urzędu Gminy Miele
c

 1. Miejsce pracy
  • Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5.
 2. Stanowisko
  • podinspektor ds. gospodarki wodnej, melioracji i ochrony środowiska w Referacie Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - pełny wymiar czasu pracy.
 3. Wymaganie niezbędne:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z uwzględnieniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub publiczne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka wodna, prawo, administracja,
  7. 4 – letni staż pracy w tym minimum rok pracy na podobnym stanowisku,
  8. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  9. biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość zagadnień dotyczących prawa wodnego, regulacji stosunków wodnych, prowadzenia rozpraw wodno – prawnych,
  2. wiedza z zakresu tematyki administracji publicznej, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych,
  3. ukończone formy doskonalenia zawodowego z zakresu ochrony środowiska,
  4. umiejętność pracy w zespole, skutecznego komunikowania się, analitycznego myślenia, polubownego rozwiązywania konfliktów.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:
  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką wodną na terenie gminy, w tym:
   1. rozstrzyganie spraw związanych ze zmianami stanu wody na gruncie i odprowadzaniu wód i ścieków na grunty sąsiednie (wizje lokalne w terenie, przygotowanie projektów decyzji, egzekucje),
   2. prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych oraz wnioskowanie o przeprowadzenie robót melioracyjnych na gruntach celem utrzymania właściwej gospodarki wodnej,
   3. organizowanie wykonawstwa i zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracyjnych,
   4. koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej,
   5. współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych,
  2. podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów w zakresie ochrony środowiska w tym:
   1. wykonywanie zadań i obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania i monitorowania zagrożeń środowiska oraz określania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
   2. wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska pozostających w kompetencjach organów gminy,
   3. uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzenia programów i projektów proekologicznych.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  We wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mielec w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. CV, list motywacyjny,
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
  5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny ,,Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”),
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,
  10. podpisana klauzula informacyjna,
  11. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niesprawność.

Wymagane dokumenty konkursowe należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. gospodarki wodnej, melioracji i ochrony środowiska Urzędu Gminy Mielec, w terminie do dnia 19 listopada 2019 roku do godziny 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostanie umieszczona w BIP z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 07.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.11.2019. Wygasa 20.11.2019. Odsłon 13556
Początek strony