NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Mielec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownika Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego
ul. Jadernych 7
39-300 Mielec


I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, politechniczne– kierunki budowlane,
5. co najmniej 3 –letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
6.doświadczenie w przygotowywaniu projektów i zarządzaniu projektami oraz ewolucji i rozliczania projektów realizowanych ze środków pomocowych,
7.znajomość zasad finansowania projektów z funduszy publicznych, w tym zamówień publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:
a) przepisów z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
b) znajomość uregulowań prawnych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego
c) dobra znajomość obsługi komputera,
2. wysoka kultura osobista, dokładność, sumienność, rzetelność w pracy,
3. umiejętność dostosowania tempa pracy do wymaganych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,
4. umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
5. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. organizacja pracy i nadzór merytoryczny nad pracownikami referatu,
2. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań referatu w zakresie inwestycji gminnych, współpraca z inspektorami nadzoru,
3. opiniowanie dokumentacji technicznej lokalizacji inwestycji ,
4. przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dotacje i kredyty,
5. współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizowanych zadań

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca w biurze oraz w terenie


Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7 pokój nr 13, I piętro w terminie do 04 września 2013 r.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mielcu, ul.Jadernych 7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Mielec, 2013-08-23

                                                                                                                    Wójt Gminy Mielec 

                                                                                                                   /-/Kazimierz Gacek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 23.08.2013
Opublikowana przez bip redaktor dnia 23.08.2013 00:00. Wygasa 22.08.2019. Odsłon 7170
Początek strony